Rutiner for gjennomføring av vurdering

I løpet av læretiden vil det gjennomføres ulike form for vurdering av lærlingens kompetanse.

Vi deler det inn i følgende:

  • Vurdering av gjennomførte arbeidsoppgaver
  • Utarbeide jobbsedler (praksislogg)
  • Halvårssamtaler
  • Vurdering av innleveringsoppgaver
  • Minifagprøve

Vurdering av gjennomførte arbeidsoppdrag

Denne vurderingen foregår fortløpende i læretiden. Dette foregår ved at montør/instruktør gir muntlig tilbakemelding til lærling i forbindelse med det arbeidsoppdraget de gjennomfører.Innholdet i vurderingen vil variere noe fra arbeidsoppdrag.

Ansvaret for at slik vurdering blir gitt er faglig leder i bedrift.

Utarbeide jobbsedler (praksislogg)

Lærlingen lager jobbsedler fortløpende i læretiden. Dette danner grunnlaget for lærlingens praksislogg. Praksisloggen har som hensikt å vise hvilken opplæring lærlingen har gjennomført i forhold til læreplanen i faget til enhver tid. I jobbseddelen beskriver lærlingen gjennomført arbeidsoppgave, og opplyser hvor mye tid som brukes på de ulike fagtemaene som er listet opp for faget.

Lærling har ansvar for å lage jobbsedler etter hvert i læretiden. Faglig leder har ansvar for å gjennomgå og godkjenne jobbsedlene som lærling utarbeider underveis.

Halvårssamtaler med SEOS

Halvårssamtalen gjennomføres i samarbeid med SEOS, lærebedrift og lærling. Før samtale gjennomføres leverer lærling og faglig leder inn hvert sitt vurderingsskjema. Deres vurdering danner grunnlaget for samtalen. Vurderingsskjemaene lagres på www.elskolen.

Det utarbeides en rapport fra samtalen som sendes faglig leder og lærling. SEOS har ansvaret for gjennomføringen.

Vurdering av innleveringsoppgaver

Lærlinger som deltar på yrkesteorikurs, bruker elskolen til å levere inn en god del teorioppgaver.

Oppgavene gjennomgås av rettelærer for kurset og lærlingen får tilsendt en vurdering av faglig innhold. SEOS har ansvaret for vurderingen.

Minifagprøve

Lærlinger som deltar på yrkesteorikurs gjennomfører en minifagprøve i forbindelse med kurset. Dette gjennomføres med lærlingene får en arbeidsoppgave som de skal planlegge, installere, dokumentere og utarbeide en egen vurdering. Selve gjennomføringen foregår over 3 dager.

Lærlingens faglige kompetanse blir gjennomgått og vurdert sammen med sensor. SEOS har ansvaret for vurderingen.