HMS skal sørge for:

 • Godt arbeidsmiljø og sikkerhet på arbeidsplassen
 • Forebygging av helseskader
 • Vern av det ytre miljø mot forurensning og bedre behandling av avfall
 • At liv, helse, miljø og materielle verdier vernes mot brann, eksplosjon, mot ulykker med farlig gods og andre akutte ulykker

Risikoanalyse:

 • Hva kan gå galt?
 • Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom noe skjer?

Tenk igjennom før du starter på en jobb:

 • Selve jobben som skal gjøres
 • Hva slags utstyr du skal bruke
 • Hvordan du skal gjennomføre jobben
 • Sannsynligheten for at noe kan gå galt
 • Konsekvenser hvis noe går galt
 • Hvilke verne- og sikkerhetstiltak du vil iverksette

Ditt ansvar og dine plikter:

 • Du har ansvar for arbeidet utføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte
 • Du skal medvirke til et godt arbeidsmiljø
 • Du skal delta i det organiserte vernearbeidet
 • DU SKAL BRUKE PÅBUDT VERNEUTSTYR
 • Du skal melde fra om skader, ulykker eller tilløp til slike